Herroepingsrecht

Modelinstructies voor herroeping
Consumenten hebben een herroepingsrecht van 14 dagen.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (DELIFE GmbH, Ehrlicherstraße 19, 96237 Ebersdorf bei Coburg, Duitsland, info@delife.nl, Telefon: 0049 9562 400 64 100) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. Voor goederen de door hun aard niet op normale wijze via de post teruggezonden kunnen worden zijn deze 49,90 EUR. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Modelformulier voor herroeping


(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

– Aan DELIFE GmbH, Ehrlicherstraße 19, Ebersdorf bei Coburg, Duitsland, info@delife.nl

– Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

– Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

– Naam/Namen consument(en)

– Adres consument(en)

– Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

– Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.
Transportveilige verpakking
Wij verzenden uw goederen in transportveilige verpakking. Afhankelijk van de aard of omvang van uw goederen kan een transportveilige verpakking ook een pallet omvatten waarop uw goederen worden geleverd. Deze verpakking en/of pallet wordt door de desbetreffende vervoerder en pakketdienstverlener geschikt geacht. Als u de koop annuleert, moeten uw goederen ook in een transportveilige verpakking, niet noodzakelijkerwijs de originele verpakking, en/of op een pallet worden geleverd of geretourneerd om door de expediteur te worden opgehaald, teneinde een geschikte transportveiligheid te garanderen. Indien de transportveilige verpakking en/of pallet waarmee u de goederen heeft ontvangen niet meer beschikbaar is, dient u zelf zorg te dragen voor transportveilige verpakking en/of terbeschikkingstelling van de goederen op een pallet. De kosten van het verpakkingsmateriaal en/of pallet zijn voor onze rekening.

REV016